PUK SUW

zdjecie w tle puk-03

***

PUK-SUW Samonośne Uniwersalne Wystawy
Otwarty nabór na projekty
Termin zgłoszeń aplikacji: 11 sierpnia 2014

PUK to kolejna edycja projektu Samonośnych Uniwersalnych Wystaw zainicjowanego przez Kamilę Wolszczak w 2012 roku we Wrocławiu. Miejscem docelowej realizacji projektu jest posesja położona w centrum wsi Kumów Plebański w województwie lubelskim o łącznej powierzchni 30 arów. Od 4 lat działka jest opuszczona, po śmierci ostatnich mieszkańców rodziny Puk- stąd tytuł projektu.
Mieszkańcy wsi żyją bardzo blisko siebie, mentalnie i fizycznie łączy ich codzienna praca przy uprawach i zwierzętach. Najbliższe miasto Chełm, mimo że oddalone jest od wsi o jedyne 18 km, to mentalnie daje wrażenie większego dystansu.
Projekt SUW nie zamierza naruszać harmonijnej struktury życia mieszkańców, a stanowić jak najbardziej naturalną i symbiotyczna interakcją artystów z odbiorcami.

Do projektu zostanie zaproszonych 10 osób wybranych z otwartego naboru na projekty site-specific. Siedem dni będzie trwał proces badawczo-twórczy artystów w nowym miejscu. Efektem końcowym pobytu na wsi będzie kolektywnie przygotowana i zaprezentowana jednonocna wystawa dla mieszkańców Kumowa oraz przybyłych gości, którą będą mogli zwiedzać z mapką. Artyści będą przez siedem dni procesu, pracować u podstaw swoich pomysłów oraz mediować swoje działania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.
Celem SUW jest oswajanie młodych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. Projekt PUK w Kumowie Plebańskim to próba nawiązania interakcji z odbiorcami defaworyzowanymi w “świecie sztuki”. Jest to projekt prowokujący do spotkania odmiennych grup społecznych, poszukujących wspólnego pola. Cały proces będzie dokumentowany, zebrane materiały posłużą do przygotowania katalogu oraz wideorelacji projektu na blogu.
Projekt umożliwi dotrzeć do wykluczonych z życia kulturalnego grup społecznych. Zaangażować współczesnych artystów do działań niezależnych oraz wchodzenia w interakcje z odbiorcami.

Jak zgłosić się do projektu:

1. Zapoznaj się z zasadami SUW
https://kamilawolszczak.wordpress.com/curatorial-projects/
2. Pobierz dokumentację z Kumowa Plebańskiego

http://bit.ly/1kv2oa2
http://bit.ly/1rq5hhv
http://bit.ly/1oHhqL3

3. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na adres projektsuw@gmail.com do 11.08.2014

http://bit.ly/1jwX9LX

4. Ogłoszenie wyników 12.08.2014
*Pobyt w Kumowie Plebańskim z zakwaterowaniem 25-31.08.2014, jednonocny wernisaż: 30.08.2014

 

Samonośne Uniwersalne Wystawy

SUW, czyli Samonośne Uniwersalne Wystawy, to kuratorska formuła o charakterze projektu w procesie, na który składają się moje doświadczenia realizacji w 2012 roku dwóch pierwszych wystaw: M3, 11/12 we Wrocławiu i La Costa w Walencji.
SUW wyrasta z idei niezależnych działań kuratorskich w przestrzeniach prywatnych, oraz kolektywnego podejmowania decyzji programowych przez artystów, organizatorów i kuratorów. Działania pod szyldem SUW odbywają się według uniwersalnych zasad, podczas jednej nocy w przestrzeniach pozainstytucjonalnych.
W przypadku SUW kluczowa jest mediacja między artystą i odbiorcą, a jej przedmiotem jest przestrzeń, do której odnoszą się prezentowane dzieła i procesy, które doprowadziły do ich powstania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.
Celem projektu jest również zaakcentowanie transformacji tradycyjnie rozumianej edukacji artystycznej w pojęcie mediacji sztuki, subtelnej, ale jakże znaczącej zmiany, której jesteśmy świadkami. Przemiany polegającej na zastąpieniu autorytarnego przekazywania jedynie słusznej wiedzy o sztuce w postawę dialogu, otwarcia na odbiorcę, negocjacji znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.
SUW ma na celu scalać, pytać, słuchać, odpowiadać – mediować. Projekt o uniwersalnych zasadach jest skierowany do każdego, kto chce współpracować, a samonośność przypomina, że może pojawić się wszędzie.
Najistotniejszym powodem, dla którego powstała ta praca jest moje dotychczasowe doświadczenie działań z artystami i chęć zdobywania kolejnych. Projekt SUW to próba, mój następny krok do podejmowania dialogu ze sztuką tu i teraz.

Uniwersalne zasady realizacji SUW

Uniwersalne zasady zostały skonstruowane na podstawie dwóch pierwszych wystaw, które są moim źródłem doświadczeń i obserwacji powtarzających się zjawisk lub zachowań. Dotychczasowe realizacje polegały na zaangażowaniu artystów oraz pracy według ustalonych zasad SUW: zapoznania się z przestrzenią, zaprezentowania swoich pomysłów, zrozumienia sensu i problematyki projektu i przekazaniu swoich przemyśleń odbiorcy. Celem SUW jest oswajanie młodych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. Uniwersalne reguły odnoszą się do zróżnicowanych przestrzeni i realizacji samonośnych, więc niektóre z nich mogą być doprecyzowane dopiero względem specyfik miejsc kolejnych realizacji.

1. PUK to grupowa wystawa, której temat i forma odnosi się do działki rodziny Puk oraz Kumowa Plebańskiego.

2. Miejscem realizacji PUK jest działka o powierzchni 30 arów wraz z zabudowaniami w tym: stodoła, obora, chlew, kurnik, szopa, strych, magazyn.

3. PUK wydarzają się w ciągu jednej nocy, jednak poprzedza go sześciodniowy etap produkcji prac.

4. Zgłoszenia do projektu PUK przyjmowane są do 11.08.2014. Artyści zgłaszają prace do PUK poprzez formularz za pomocą poczty elektronicznej, a ich prezentacje są poddawana ocenie podczas otwartej dyskusji organizatorów.

5. Ostateczną decyzję podejmuje główny kurator, na podstawie zebranych informacji z przebiegu spotkania.

6. Liczba artystów biorących udział w PUK zależy od wielkości przestrzeni i jakości zgłoszonych prac, max 10 osób.

7. Termin realizacji PUK jest określany po wybraniu zgłoszonych pomysłów.

8. Artyści uczestniczący w PUK przysyłają notę biograficzną o objętości do 400 znaków oraz skan swojego dokumentu tożsamości na adres projektsuw@gmail.com

9. Artyści uczestniczący w PUK przekazują swoje prace do ekspozycji na podstawie umowy komisowej.

10. Artyści realizują PUK samodzielnie i dobrowolnie. Sami dostarczają, montują, demontują i odbierają swoje prace z miejsca realizacji.

11. Praca nad realizacją PUK odbywa się na zasadzie wolontariatu i nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia. Organizator zapewnia nocleg i przestrzeń do pracy, promocję, wideorelację oraz wydanie katalogu podsumowującego projekt.

12. Prace tworzące PUK mogą być sprzedawane, a ich cena jest ustalana wcześniej przez autora. Jedna trzecia kwoty uzyskanej ze sprzedaży jest przeznaczana na pokrycie bieżących wydatków organizacyjnych np. wyżywienie.

13. Koszty organizacji PUK są solidarnie pokrywane przez artystów. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację SUW jest dostępne dla wszystkich artystów.

14. Organizatorzy PUK nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie czy zniszczenie prac. Każdy artysta samodzielnie dba o swoją pracę. W razie nie zgłoszenia się właściciela po odbiór pracy w ciągu trzech dni po wystawie, praca staje się dobrowolną darowizną dla kolekcji SUW.

15. Realizacja PUK przebiega według sporządzonego harmonogramu, a podział obowiązków na podstawie zasady „robię to, co potrafię najlepiej”.

16. W montażu, wernisażu i demontażu PUK uczestniczą wszyscy artyści.

17. Każdy artysta potrafi opowiedzieć o swojej pracy w kontekście miejsca i tematu PUK, a podczas wernisażu świadomie i aktywnie wchodzi w interakcję z publicznością.

* zasady ulegają modyfikacjom wynikającym ze specyfiki miejsca realizacji
2-03

EN

PUK-SUW Samonośne Uniwersalne Wystawy (Self-Supporting Universal Exhibitions)

Open call for projects

Deadline for sending applications: 11th August 2014

PUK is another edition of project SUW, initiated by Kamila Wolszczak in 2012 in Wrocław. The place of the realization of the project is a private property with a surface area of 3000 m2 in the centre of the village of Kumów Plebański, Lublin voivodeship. The land property has been abandoned after the death of the last inhabitants of Puk family – hence the name of the project.

The inhabitants of the village are very close to each other. What unites them both mentally and physically is their everyday work with crops and animals. Though the nearest city, Chełm, is situated only 18 km from the from the village, it feels as if it were much further.

Project SUW is designed in a way not to disturb the harmonic way of life of the inhabitants, quite the contrary – we want to create the most natural and symbiotic interaction between the artists and the recipients.

10 people chosen from an open contest for site-specific projects will be invited to the programme. The phase of artists’ exploration and creation in the new area will take seven days. The result of the stay in the village will be a one-night exhibition prepared collectively and presented to the villagers and all the guests who will be able to explore the exhibition with a map prepared for this purpose. The participants will work on their ideas and mediate their actions for seven days. The form of SUW is addressed to the artists who seek the contact with the recipient and the cooperation in a group, as well as to the audience who can get to know the artists and watch their art, all in one place.

The aim of SUW is to accustom young artists to the need of evaluation of their own achievements and to establish interaction with the audience. Project PUK in Kumów Plebański is an attempt at doing this with the recipients who are not favoured in the “world of art”. It is a project that provokes the confrontation of two different social groups in the search of a common scope of activity. The whole process will be documented and all the materials will be used to prepare a catalogue and a photo relation from the project on the blog: https://kamilawolszczak.wordpress.com

The project will enable us to reach the people who do not take part in the cultural life and allow us to encourage contemporary artists to take up independent actions and interact with the recipients.

How to register:

1.Read the rules of SUW on the site: https://kamilawolszczak.wordpress.com/curatorial-projects/

2.Download the documents on Kumów Plebański. 

http://bit.ly/1kv2oa2
http://bit.ly/1rq5hhv
http://bit.ly/1oHhqL3

3.Fill in and send an application form to the address: projektsuw@gmail.com, application deadline is 11th August 2014.

http://bit.ly/1jwX9LX

4.Announcement of the results: 12th August 2014.

* The stay in Kumów Plebański with accommodation: 25th-31th August 2014, one-day vernissage 30th August 2014.

SUW or Samonośne Uniwersalne Wystawy (Universal Self-Supporting Exhibitions) is a curatorial idea in the form of a project in process, which draws on my experiences in the organisation of my two first exhibitions in 2012: M3 in Wrocław and La Costa in Valencia.

SUW has its roots in independent curatorial works in private spaces and in making decisions concerning programme together by artists, organizers and curators. The works under SUW comply with universal rules and are normally organized during one night outside institutional areas.

The key factor in project SUW is the mediation between an artist and the recipient, while its subject is the space to which refer the works presented and the processes that led to their creation.

Another goal of project SUW is to emphasize the transformation of the traditionally perceived art education into a concept of mediation of arts. Subtle as it is, the transformation that we are witnessing is very meaningful. It consists in changing the authoritarian way of passing “the only correct knowledge” about the art into an attitude of dialogue, openness to the recipient, negotiation of meanings, searching for compromise and appreciation of individual interpretations and competences.

SUW was created in order to unify, ask, listen and answer – simply speaking – to mediate. This project, with its universal rules, is addressed to everyone who wants to cooperate, while the fact that it is self-supporting reminds us that it can be organized everywhere.

The most important reason why this event was created was my experience of working with various artists and the will to learn even more. Project SUW is my attempt and a next step to enter into a dialogue with the art here and now.

Universal Principles of SUW

Universal principles have been created on the basis of two first exhibitions, which are a source of experience and observation of recurrent phenomena or behaviour. Previous events consisted in the commitment of artists and their work according to the principles of SUW: familiarizing oneself with the space, presenting ideas, understanding the meaning and ideas behind the project and transferring one’s reflections to the recipient. The aim of SUW is, firstly, to accustom local artists with the need to assess their own achievements and, secondly, to establish an interaction with the audience. Universal rules apply to different spaces and self-supporting projects, so some of them can be elaborated on only after considering the specific character the target spaces.

1. PUK is a group exhibition whose subject and form refer to a plot belonging to Puk family and Kumów Plebański in general.

2. PUK will be organized on a plot with the surface area of 3000 m2 including the buildings: the barn, the cowshed, the pigsty, the henhouse, the shed, the attic and the storehouse.

3. The events of project PUK will take place during one night, but it will be preceded by a six day period of the creation of works.

4. The application deadline is 11th August 2014. Artists submit their works to PUK using the application form via e-mail. Their works will be assessed during an open discussion with the organizers.

5. The curator is responsible for the final decision, which is made on the basis of the information gathered from the meeting.

6. The number of artists participating in PUK depends on the size of the space and on the quality of the works, 10 people maximum.

7. The time of the implementation of PUK will be decided after choosing the winning ideas.

8. The artists participating in PUK send a biographical note of 400 signs and a scan of a valid ID to the address: projektsuw@gmail.com

9. Artists participating in PUK allow their works to be used on exposition on the basis of the commission contract.

10. Artists carry out PUK independently and voluntarily. They deliver, install, disassemble and collect their works from the exhibition site on their own.

11. The work on the organisation of PUK is done voluntarily and without any remuneration. The organizer provides accommodation and workspace, promotion, video report and issuing of the final catalogue about the project.

12. The works created for the project can be sold with their price being defined previously by the author. One third of the income will be allotted for the current organisational expenses, such as food.

13. The organisational costs of PUK are jointly covered by the artists. The settlement of the costs of SUW is accessible to all the artists.

14. PUK organizers are not liable for loss or destruction of works. Each artist takes care of their work. In case the author does not collect his or her work in three days after the exhibition, the work becomes a voluntary donation to the PUK collection.

15. PUK is being held according to the previously prepared schedule, and the duties are divided following the rule “I do what I can do best”.

16. All artists take part in the installation, vernissage and disassembly of PUK.

17. Each artist will be able to describe his or her work in the context of the space and the premises of PUK, and will actively interact with the audience during the vernissage.

* The rules can be changed due to the specific character of the place of realization of the project.

_______________________________________________________________________________________

 

„Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 MKiDN_logoeng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s