GG-SUW artists

Matej Frank

 ŚCIANY SZUMÓW / NOISE WALLSJakub Frank

Matej Frank + Jakub Frank (CZ/PL)

performans / performance

2015

8

photo. Zuza Wollny

Performans oraz instalacja dźwiękowa na podwórku. Działanie polegające na wydobywaniu określonych dźwięków z wyrysowanej z amplifikowanego drutu kompozycji. Linia wyznaczona przez drut łączy punkty w przestrzeni, a także taśmy magnetyczne ze zróżnicowanym materiałem. Artyści używają elektroakustycznych urządzeń, drobnych przedmiotów oraz infrastruktury podwórka jako instrumentów i źródeł dźwięku.

The performance and music installation in the backyard on extracting specific sounds from the composition drawn by an amplified wire. The line – outlined by the wire – connects both the spots in the space and magnetic tapes with varying content. The artists use different electroacoustic devices, small objects and infrastructure of the backyard as music instruments and sources of the sound.

[pl]

Matej Frank (CZ/PL), ur. 1989 w Opawie, Czechy. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się rzeźbą, opierając się o pojęcia przestrzeń-czas-ruch-ciało.

Jakub Frank (CZ/PL), ur. 1993 w Opawie, Czechy. Mieszka we Wrocławiu i Ostrawie. Muzyk zajmujący się preparacją instrumentów w celu rozszerzania ich możliwości brzmieniowych i artykulacyjnych.

[en]

Matej Frank (CZ/PL), born 1989 in Opava, Czech Republic. Lives in Wroclaw. He specializes in sculpture, based on the concepts of space-time-movement-body.

Jakub Frank (CZ/PL), born 1993, in Opava, Czech Republic. Lives in Wroclaw and Ostrava. Musician, he designs instruments to expand their tonal and articulation possibilities.

_________________________________________________________________________________________________

Anna Kosarewska                                           ZAGADAJ / SPEAK TO ME

Anna Kosarewska (UA/PL)

performans / performance

2015

5

photo. Karolina Włodek

Performatywna interakcja z odbiorcami. Artystka, siedząc przy usytułowanym na zewnątrz stole, zaprasza uczestników do wypisywania pocztówek. Chętni wyciągają z pudła dwie pocztówki: na jednaj zapisują tylko adresata, na drugiej – teść wiadomości lub pozdrowień. Wypisane połowicznie karty pocztowe pozostawia kolejnym odbiorcom, którzy uzupełniają brakujące informacje. Pod koniec dnia, artystka wysyła wszystkie kompletne pocztówki.

A performative interaction with the audience. The artist, sitting at the table situated outside of the apartment, invites public to write down postcards. Participants choose two postcards from the box: on one of them they write down only address, on the other – a short message or greetings. Half-written postcards are to be fulfilled by other participants with the missing information. At the end of each day, the artist is sending the completed postcards away.

[pl]

Anna Kosarewska (UA/PL), ur. 1986 w Chersoniu, Ukraina. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się performansem, wideo oraz instalacjami, które dostosowuje do danego miejsca. Cechą charakterystyczną jej prac jest efemeryczność.

[en]

Anna Kosarewska (UA/PL), born 1986 in Kherson, Ukraine. Lives and works in Warsaw. She specializes in performance, video and site-specific installations. Her works are usually ephemeral.

_________________________________________________________________________________________________

Krzysztof Bryła           CZEKAJĄC NA WINDĘ / WAITING FOR THE LIFT 

  Krzysztof Bryła (PL)

instalacja malarska / illusion painting

  2015

6_1

Malarska instalacja w przestrzeni klatki schodowej oraz we wnęce mieszkania nr 11. Dwa obrazy, wykonane w stylistyce iluzjonistycznej, umieszczone na różnych piętrach kamienicy. Dają złudzenie obecności windy w budynku, odwołują się do marzeń o nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych. Pokazują komunikację rozumianą na dwa sposoby – fizyczne przemieszczanie się pomiędzy poziomami oraz kontakty międzyludzkie wynikające np. ze wspólnego oczekiwania na windę.

A painting installation in the space of the staircase and the niche of the apartment no. 11. Two illusionistic paintings placed on different floors in the tenement house. They give an illusion of the lift in a building, recalling dreams about modern architectonic improvements. The installation depicts communication in two ways – unveils both physical travel between the floors and interpersonal contact which appears, for example, when people are waiting for the lift.

[pl]

Krzysztof Bryła (PL), ur. 1984 w Biłgoraju. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem iluzjonistycznym. Najczęściej portretuje rzeczy   funkcjonalne z najbliższego otoczenia.

[en]

Krzysztof Bryła (PL), born 1984 in Bilgoraj. Lives in Wroclaw. He specializes in illusionistic painting. He mostly paints functional objects from his nearest neighborhood.

photo. Karolina Włodek

_________________________________________________________________________________________________

Paweł Marcinek

OBECNY / PRESENT

Paweł Marcinek (PL)

instalacja interaktywna / interactive installation

2015

4_1

photo. Karolina Włodek

Interaktywna instalacja dźwiękowa bazująca na charakterystycznym dźwięku-alarmie z komunikatora Gadu-Gadu, który pojawia się w momencie wirtualnej obecności danego użytkownika. Przy drzwiach wejściowych, artysta zamontował kamerę, która wyłapuje ruch w mieszkaniu. Z każdą pojawiającą się wewnątrz osobą, uruchamiany jest dźwięk dostępności – fizycznego, faktycznego przebywania w danym miejscu.

An interactive sound installation based on the characteristic notification of the user’s virtual presence coming from Gadu-Gadu instant messenger. The artist installed a camera near the front door of the apartment, which detects movement inside it. Every time someone oversteps the threshold of the flat , he or she activates the specific sound, signalizing a physical, real presence in this space.

[pl]

Paweł Marcinek (PL), ur. 1986 w Świdniku. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, filmem oraz sztuką w przestrzeni. Interesuje go związek natury i przestrzeni człowieka, ich zależności i granic.

[en]

Paweł Marcinek (PL), born 1986 in Swidnik. Lives in Wroclaw. He specializes in painting, movie and art in private and public space. He is interested in the connection between nature and the living space of a human being, their relationship and boundaries.

 _________________________________________________________________________________________________

Karolina BalcerPRANIE BRUDÓW. WELCOME / CLEARING THE AIR: WELCOME

Karolina Balcer + Kinga Krzymowska (PL)

działanie w przestrzeni / space intervention

2015

IMG_8229

photo. Karolina Włodek

Projekt angażujący mieszkańców kamienicy przy ulicy Górnickiego 4 oraz jej najbliższej okolicy. Artystki nagrały rozmowy z lokatorami, zawierające ich narzekania, zwierzenia i nadzieje. Zebrały także niepotrzebne tekstylia – tkaniny, ubrania, zasłony, obrusy. Z materiałów artystki wykonały wycieraczki, na których umieściły cytaty z wywiadów z mieszkańcami. Zostały one rozmieszczone na klatce schodowej. Do myśli Pani Dulskiej „brudy trzeba prać we własnym domu”, artystki dodają – porządek należy zacząć od własnego podwórka.

The project engages local residents of the tenement house at Górnickiego Street 4 and its neighbourhood. The artists recorded chats with locals, gathering their complaints, confessions and hopes. They also collected useless fabrics – textiles, clothes, curtains or tablecloths. Using these materials, they prepared doormats with quotes, comprising interviews with locals. All of these mats were placed on the staircase. Following Mrs. Dulska’s thought – “dirt has to be washed in your own home”, the artists added – start making order from your own backyard.

[pl]

Karolina Balcer (PL), ur. 1988 w Toruniu. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem. Tworzy także krótkometrażowe filmy wideo, kolaże oraz obiekty malarskie.

Kinga Krzymowska (PL), ur. 1988 w Chełmie. Obecnie mieszka w Lublinie. Zajmuje się rzemiosłem, szyjąc m.in. ubrania i torebki upcyclingowe.

[en]

Karolina Balcer (PL), born 1988 in Torun. Lives in Wroclaw. She specializes in painting. She also makes short films, collages and painting objects.

Kinga Krzymowska (PL), born 1988 in Chelm. Lives in Lublin. She specializes in tailoring: sewing clothes and upcycling bags.

_________________________________________________________________________________________________

Ewelina Turkot

ROZPRAWA O GRAFICE / A TREATISE ON GRAPHICS

Ewelina Turkot (PL)

ingerencja / ingerention

                                                          2015

IMG_8316

photo. Karolina Włodek

Ingerencje-kolaże, w których do postaci na obrazie zostały doklejone papierowe dymki, przypominające używane w czatach internetowych. Treści rozmów zostały oddane jedynie za pomocą akronimów – typowych dla cyberprzestrzeni skrótów. Tytuł pracy zaczerpnięty został z tytułu dzieła Łukasza Górnickiego, w którym autor zawarł swoje uwagi dotyczące polskiej ortografii oraz projekt nowego alfabetu.

Ingerention-collages in which paper speech bubbles – similar to those used in chat rooms – were sticked to the figures on the painting. Content of their conversations was articulated only by acronyms – abbreviations peculiar to cyberspace. The title of this work refers to Łukasz Górnicki’s work, issued under this title, in which he concluded his remarks on Polish spelling and presented his project of a new alphabet.

[pl]

Ewelina Turkot (PL), ur. 1982 we Wrocławiu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Artystka interdyscyplinarna. Zajmuje się monotypią, grafiką artystyczną i projektowaniem graficznym.

[en]

Ewelina Turkot (PL), born 1982 in Wroclaw, where she now lives. Interdisciplinary artist. She specializes in monotype, graphic art and graphic design.

_________________________________________________________________________________________________

Irmina Rusicka

HETEROTOPIE / HETEROTOPIAS

Irmina Rusicka (PL)

działanie w przestrzeni / space intervention

2015

9_2

photo. Michał Mejnartowicz

Działanie polegające na poszerzeniu przestrzeni mieszkania oraz nadaniu komunikatu, umożliwiającego zbudowanie relacji międzyludzkich bez fizycznej obecności osób komunikujących się. Artystka zebrała elementy znajdujące się w obszarze mieszkania oraz okolicy –  często niezauważone, efemeryczne, marginalne lub odrzucone ślady, takie jak kurz, tynk, ziemia, oddech uczestników wydarzenia, powietrze. Odnalezione obiekty, ich ślady czy fragmenty zostały wysłane z podwórza przez gości wernisażu GG-SUW za pomocą balonów wypełnionych helem.

An artistic action on expanding of the space of the apartment and sending off the message that enables building up interpersonal relations without physical presence of the participants of the communication process. The artist has collected various elements from the flat and its surrounding – often unnoticed, ephemeral, marginal or rejected remnants ,like dust, plaster, soil, breaths of the audience, air. All these objects, its remnants or fragments – thanks to balloons filled with helium – were sent off the backyard by the audience of the opening of the GG-SUW exhibition.

[pl]

Irmina Rusicka (PL), ur. 1990 we Włocławku. Obecnie mieszka we Wrocławiu. Za pomocą fotografii i instalacji zajmuje się tym, co angażuje wszelkie rzeczy wykorzenione, marginalne i odrzucone.

[en]

Irmina Rusicka (PL), born 1990 in Wloclawek. Lives in Wroclaw. By means of photography and installation, she deals with things that are eradicated, marginal and rejected.

_________________________________________________________________________________________________

Dominika BorkowskaMariusz AndrzejczykPERFORMANS KOMUNIKACYJNY / COMMUNICATION PERFORMANCE

Dominika Borkowska (PL) + Mariusz Andrzejczyk (PL)

performans / performance

2015

2_1

photo. Karolina Włodek

Działanie performatywne odwołujące się do problemów komunikacyjnych. Artyści i odbiorcy znajdują się w sytuacji, w której obecność to jedynie stan fizyczny, a konfrontacja twarzą w twarz wydaje się niemożliwa. Autorzy projektu porozumiewają się z otoczeniem za pomocą laptopów. Emocje na ich twarzach rejestruje kamera internetowa. Zapiski myśli na bieżąco są udostępniane odbiorcom przez drukarkę.

A performative action focusing on the communication disruptions. The artists and the viewers find themselves in the situation where presence is only a physical condition and face-to-face confrontation seems to be impossible. The authors of the project communicate with their surrounding using only laptops. Their facial expression is cached by the webcam. Their thoughts are being delivered to the audience by instant prints.

[pl]

Dominika Borkowska (PL), ur. 1988 w Bydgoszczy. Artystka intermedialna, reżyserka, choreografka, performerka, wypowiadająca się przez swój język ciała.

Mariusz Andrzejczyk (PL), ur. 1991 w Iłży. Obecnie mieszka i studiuje w Warszawie. Zajmuje się performansem, wideo, fotografią, instalacją oraz malarstwem.

[en]

Mariusz Andrzejczyk (PL), born 1991 in Ilza. Lives and studies in Warsaw. He specializes in performance, video, photography, installation and painting.

Dominika Borkowska (PL), born 1988 in Bydgoszcz. Intermedia artist, director, choreographer, performer. She creates her own body language.

_________________________________________________________________________________________________

Aleksandra Wałaszek

NA ŻYWO / LIVE TV

Aleksandra Wałaszek (PL)

działanie na żywo / live streaming

                                                           2015

fot. Karolina Włodek

photo. Karolina Włodek

Transmisja w czasie rzeczywistym dostępna w mieszkaniu przy ulicy Górnickiego 4 to przekaz „życia gdzie indziej” poprzez Skype. Obrazy z różnych miast i krajów na świecie to pozbawione iluzji „kanały”, czyli wnętrza mieszkań, widoki zza okien lub wycieczki po obcych nam miastach z ich mieszkańcami. Telewizor jako główne medium oraz przysłowiowe „okno na świat” pozwala na nietypową interakcję z bohaterami poszczególnych transmisji. Wszystko zamknięte w lokalnych realiach z dokładnością strefowo wyznaczonych godzin staje się ironicznym reality show.

Udział gości: Eva Benitez, Madeleine Campbell, Daniel Evaeus, Sebastian Gamez , Shuma Goko, Ginny Huo, Monika Łukowska, Stephanie Newcomb , Wil Petre, Shoji Wataru, Alvaro Zelaya, Junpei Mori

A real-time broadcast on – only in the flat on Górnickiego Street 4. It is a transfer of a “life somewhere else” via Skype. Images from different cities and countries devoid of illusion, that is flat interiors, views from the windows or trips across the unknown places. The TV-set as the medium and the proverbial “window to the world” gives a chance for an uncommon interaction with the main characters of each “channel”. Everything according to local realities to the nearest time zone becomes an ironical reality show.

Guest-participants: Eva Benitez, Madeleine Campbell, Daniel Evaeus, Sebastian Gamez, Shuma Goko, Ginny Huo, Monika Łukowska, Stephanie Newcomb , Wil Petre, Shoji Wataru, Alvaro Zelaya, Junpei Mori

[pl]

Aleksandra Wałaszek (PL), ur. 1987 we Wrocławiu, często zmienia miejsce zamieszkania. Artystka tworząca obiekty, instalacje, fotografie i performans. Interesuje ją temat tożsamości, języka, pamięci.

[en]

Aleksandra Wałaszek (PL), born 1987 in Wroclaw, often changes her place of residence. She specializes in photography, performance, installations. She is interested in identity, language and memory issues.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s