art mediation projects SUW

English & Polish version
 Universal Self – Supporting Exhibitions = Samonośne Uniwersalne Wystawy (SUW)

suw_logo_fin-01

Samonośne Uniwersalne Wystawy (Universal Self-Supporting Exhibitions)
SUW or Samonośne Uniwersalne Wystawy (Universal Self-Supporting Exhibitions) is a artistic-mediation idea in the form of a project in process (artist run project), which draws on my experiences in the organisation of my last exhibitions

4SALE in Wroclaw, 2018
H2O in Wroclaw, 2016
Gadu-Gadu in Wroclaw, 2015
PUK w Kumowie Plebańskim, 2014
11/12 in Wroclaw, 2014
 La Costa in Valencia (ES), 2012
M3 in Wroclaw, 2012

 SUW has its roots in independent curatorial works in private spaces and in making decisions concerning programme together by artists, organizers and curators. The works under SUW comply with universal rules and are normally organized during one night outside institutional areas.

The key factor in project SUW is the mediation between an artist and the recipient, while its subject is the space to which refer the works presented and the processes that led to their creation.

Another goal of project SUW is to emphasize the transformation of the traditionally perceived art education into a concept of mediation of arts. Subtle as it is, the transformation that we are witnessing is very meaningful. It consists in changing the authoritarian way of passing “the only correct knowledge” about the art into an attitude of dialogue, openness to the recipient, negotiation of meanings, searching for compromise and appreciation of individual interpretations and competences.

SUW was created in order to unify, ask, listen and answer – simply speaking – to mediate. This project, with its universal rules, is addressed to everyone who wants to cooperate, while the fact that it is self-supporting reminds us that it can be organized everywhere.

The most important reason why this event was created was my experience of working with various artists and the will to learn even more. Project SUW is my attempt and a next step to enter into a dialogue with the art here and now.

Universal Principles of SUW
Universal principles have been created on the basis of two first exhibitions, which are a source of experience and observation of recurrent phenomena or behaviour. Previous events consisted in the commitment of artists and their work according to the principles of SUW: familiarizing oneself with the space, presenting ideas, understanding the meaning and ideas behind the project and transferring one’s reflections to the recipient. The aim of SUW is, firstly, to accustom local artists with the need to assess their own achievements and, secondly, to establish an interaction with the audience. Universal rules apply to different spaces and self-supporting projects, so some of them can be elaborated on only after considering the specific character the target spaces.

1. SUW is a group exhibition whose subject and form refer to a specific place.
2. SUW are organised in private and public, non-institutional space.
3. SUW are one-night events.
4. The topic of SUW, the date and place of the registration of works are announced by the organizers three weeks before the event. Artists send their works to SUW in the form of a presentation, visualization or description, personally or using electronic mail or Skype communicator. Their presentation shall be assessed during an open discussion between all the participants – artists and organizers.
5. The final decision on the selection of works shall be taken by the Chief Curator, after having studied information gathered from the meeting.
6. The number of artists participating in SUW depends on the size of the space and on the quality of the works.
7. The time for the organisation of SUW event is decided after choosing the winning ideas.
8. The artists participating in SUW send a biographical note of 400 signs and a scan of a valid ID to the address:  projektsuw@gmail.com
9. Artists’ works are used on the exposition on the basis of the commission contract.
10. Artists carry out SUW independently and voluntarily. They deliver, install, disassemble and collect their works from the exhibition site on their own.
11. The work on the organisation of SUW is done voluntarily and without any remuneration.
12.The works created for the project can be sold with their price being defined previously by the author. One third of the income will be allotted for the current organisational expenses.
13. The organisational costs of SUW are jointly covered by the artists. The minimal and universal fee is 19,99 zł and is determined collectively, depending on the needs of the project. The settlement of the costs of SUW is accessible to all the artists.
14. SUW organizers are not liable for loss or destruction of works. Each artist takes care of their work. In case the author does not collect his or her work in three days after the exhibition, the work becomes a voluntary donation to the PUK collection.
15. PUK follows a previously prepared schedule. The duties are divided following the rule “I do what I can do best”.
16. All artists participate in the installation, vernissage and disassembly of SUW.
17. Each artist must be able to describe his or her work in the context of the space and the premises of SUW, and actively interact with the audience during the vernissage.
* The rules can be changed due to the specific character of the place of realization of the project.

See you soon,
Kamila Wolszczak

FB https://www.facebook.com/projektsuw
Instagram: https://www.instagram.com/suw_now/


PL

suw_logo_fin-01

Samonośne Uniwersalne Wystawy

            SUW, czyli Samonośne Uniwersalne Wystawy, to artystyczno-mediacyjna formuła o charakterze projektu w procesie, na który składają się realizacje

4SALE we Wrocławiu, 2018 r.
H2O we Wrocławiu, 2016 r.
Gadu-Gadu we Wrocławiu, 2015 r.
PUK w Kumowie Plebańskim, 2014 r.
  11/12 we Wrocławiu, 2014 r.
 La Costa w Walencji, 2012 r.
M3 we Wrocławiu, 2012 r.

SUW wyrasta z idei niezależnych działań kuratorskich w przestrzeniach prywatnych, oraz kolektywnego podejmowania decyzji programowych przez artystów, organizatorów i kuratorów. Działania pod szyldem SUW odbywają się według uniwersalnych zasad, podczas jednej nocy w przestrzeniach pozainstytucjonalnych.

W przypadku SUW kluczowa jest mediacja między artystą i odbiorcą, a jej przedmiotem jest przestrzeń, do której odnoszą się prezentowane dzieła i procesy, które doprowadziły do ich powstania. Formuła SUW skierowana jest zatem zarówno do artystów poszukujących dialogu z odbiorcą i współdziałania w grupie, jak i do odbiorców, którzy w jednym miejscu mogą poznać twórców i ich dzieła.

Celem projektu jest również zaakcentowanie transformacji tradycyjnie rozumianej edukacji artystycznej w pojęcie mediacji sztuki, subtelnej, ale jakże znaczącej zmiany, której jesteśmy świadkami. Przemiany polegającej na zastąpieniu autorytarnego przekazywania jedynie słusznej wiedzy o sztuce w postawę dialogu, otwarcia na odbiorcę, negocjacji znaczeń, poszukiwania kompromisów i doceniania indywidualnych interpretacji i kompetencji.

SUW ma na celu scalać, pytać, słuchać, odpowiadać – mediować. Projekt o uniwersalnych zasadach jest skierowany do każdego, kto chce współpracować, a samonośność przypomina, że może pojawić się wszędzie.

Najistotniejszym powodem, dla którego powstała ta praca jest moje dotychczasowe doświadczenie działań z artystami i chęć zdobywania kolejnych. Projekt SUW to próba, mój następny krok do podejmowania dialogu ze sztuką tu i teraz.

 Uniwersalne zasady realizacji SUW

Uniwersalne zasady zostały skonstruowane na podstawie dwóch wystaw, które są moim źródłem doświadczeń i obserwacji powtarzających się zjawisk lub zachowań. Dotychczasowe realizacje polegały na zaangażowaniu artystów oraz pracy według ustalonych zasad SUW: zapoznania się z przestrzenią, zaprezentowania swoich pomysłów, zrozumienia sensu i problematyki projektu i przekazaniu swoich przemyśleń odbiorcy. Celem SUW jest oswajanie młodych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. Uniwersalne reguły odnoszą się do zróżnicowanych przestrzeni i realizacji samonośnych, więc niektóre z nich mogą być doprecyzowane dopiero względem specyfik miejsc kolejnych realizacji.

1.      SUW to formuła grupowych wystaw, których temat i forma odnosi się do miejsca.
2.      Miejscem realizacji SUW są prywatne i publiczne przestrzenie pozainstytucjonalne.
3.      SUW wydarzają się w ciągu jednej nocy.
4.      Temat SUW, termin i miejsce zgłaszania prac są ogłaszane przez organizatorów trzy tygodnie wcześniej. Artyści zgłaszają prace do SUW w formie prezentacji, wizualizacji lub opisu, osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora Skype, a ich osobista prezentacja jest poddawana ocenie podczas otwartej dyskusji wszystkich uczestniczących osób – artystów i organizatorów.
5. Ostateczną decyzję podejmuje główny kurator, na podstawie zebranych informacji z przebiegu spotkania.
6. Liczba artystów biorących udział w SUW zależy od wielkości przestrzeni i jakości zgłoszonych prac.
7.  Termin realizacji SUW jest określany po wybraniu zgłoszonych pomysłów.
8.  Artyści uczestniczący w SUW przysyłają notę biograficzną o objętości do 400 znaków oraz skan swojego dokumentu tożsamości na adres projektsuw@gmail.com
9.  Artyści uczestniczący w SUW przekazują swoje prace do ekspozycji na podstawie umowy komisowej.
10. Artyści realizują SUW samodzielnie i dobrowolnie. Sami dostarczają, montują, demontują i odbierają swoje prace z miejsca realizacji.
11. Praca nad realizacją SUW odbywa się na zasadzie wolontariatu i nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia.
12. Prace tworzące SUW mogą być sprzedawane, a ich cena jest ustalana wcześniej przez autora. Jedna trzecia kwoty uzyskanej ze sprzedaży jest przeznaczana na pokrycie bieżących wydatków organizacyjnych.
13. Koszty organizacji SUW są solidarnie pokrywane przez artystów. Minimalna uniwersalna składka wynosi 19,99 zł i jest ustalana kolektywnie w zależności od potrzeb realizacji. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację SUW jest dostępne dla wszystkich artystów.
14. Organizatorzy SUW nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie czy zniszczenie prac. Każdy artysta samodzielnie dba o swoją pracę. W razie nie zgłoszenia się właściciela po odbiór pracy w ciągu trzech dni po wystawie, praca staje się dobrowolną darowizną dla kolekcji SUW.
15. Realizacja SUW przebiega według sporządzonego harmonogramu, a podział obowiązków na podstawie zasady „robię to, co potrafię najlepiej”.
16. W montażu, wernisażu i demontażu SUW uczestniczą wszyscy artyści.
17.  Każdy artysta potrafi opowiedzieć o swojej pracy w kontekście miejsca i tematu SUW, a podczas wernisażu świadomie i aktywnie wchodzi w interakcję z publicznością.
* zasady ulegają modyfikacjom wynikającym ze specyfiki miejsca realizacji

Do zobaczenia wkrótce,
Kamila Wolszczak

FB https://www.facebook.com/projektsuw
Instagram: https://www.instagram.com/suw_now/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s