PUK artists

Artyści PUK SUW/ Kumów Plebański/ 24-31.08.2014

***

FullSizeRender
Kornelia Dzikowska
Ur. 1990 w Gdyni
Absolwentka Produkcji Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Studentka Pracowni Działań Przestrzennych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Realizuje projekty multimedialne, tworzy instalacje i obiekty przestrzenne. Współpracuje przy realizacji kostiumów i scenografii filmowych i teatralnych.
/
She graduated from the National Film School in Lodz at the faculty of Film Production. She is also a student of the Studio of Spatial Activities at the Academy of Fine Arts in Warsaw. The main fields of her interest are multimedia projects, installations and spatial objects. She cooperates in the selection of costumes and in the realisation of film and theater as a production designer.

Instalacja w stodole o dowolnej interpretacji
instalacja wizualno – dźwiękowa
Instalacja wizualno – dźwiękowa umieszczona w przestrzeni opuszczonej stodoły jest wynikiem obserwacji i uczestnictwa w życiu wsi. Zostały zaprezentowane dwie warstwy filmowej pracy – dźwiękowa i obrazowa, zestawione ze sobą w opozycji. Sfera wizualna ukazuje nam statyczny, sielankowy krajobraz. Sfera audio przedstawia opresyjne dźwięki pracujących na roli ludzi i maszyn rolniczych.  Instalacja działa na odbiorcę w sensualny, wrażeniowy sposób.
/
Installation in the barn with room for interpretation
audio-visual installation
This audio-visual installation which is set in an empty barn space is the result of observation of rural life and the artist’s participation in it. Two layers of film work– audio and visual –  were presented as standing in opposition. The visual sphere shows us a static, idyllic scenery, while the audio sphere presents us with oppressive sounds of agricultural machines and people working on the farm. The installation provokes a sensual and personal impression on the viewer.

performance open body

Anna Kosarewska
Ur. 1986 na Ukrainie
Absolwentka Grafiki oraz Pracowni Działań Przestrzennych u prof. Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Odbyła roczne  stypendium Erasmus w De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Ghent w Belgii. Mieszka i pracuje w Warszawie. Zajmuje się sztuką wizualną, performansem oraz projektami zaangażowanymi społecznie. Głównymi motywami jej prac jest społeczeństwo w dobie kryzysu, współczesne pojmowanie cielesności oraz projekty dostosowane do zastanego miejsca.
/
Born in Ukraine, 1986
She graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw at the faculty of Graphics and at the Studio of Spatial Activities run by professor Mirosław Bałka. She participated in a one-year-long Erasmus scholarship in De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Ghent, in Belgium. The centre of her life and activity is Warsaw. She is interested in visual arts, performance and cause-related projects. The topics she mainly touches upon are: society in the era of crisis, modern perception of corporality and projects adjusted to an already existing space.
http://cargocollective.com/annakosarewska

Przesada
performance
Działanie performatywne jest przede wszystkim dialogiem, w którym głównymi elementami jest widz, czas, przestrzeń publiczna / prywatna, odbiorca obecny / nieobecny. Pobyt w Kumowie Plebańskim był okazją do obserwacji mieszkańców, ich autentycznego sposobu bycia, form spędzania czasu, a także rutyny.
Esencją stało się „przymierzenie na siebie” czyjegoś życia, codzienności, przestrzeni – podobnie jak przymierzanie czyjegoś ubrania. Poprzez performance została podjęta próba nad zmianą znaczenia tradycji w kontekście nowoczesności.
/
Exaggeration
performance
Performance is above all a dialogue, where the main elements are the viewer, the time, public/private space, present/absent recipient. The stay in Kumów Plebański was a chance to observe the inhabitants, their lifestyle, ways of spending free time, as well as their everyday routines. The most important aspect of the performance was “trying on you” someone else’s daily life, space and reality – presented metaphorically by trying on someone else’s clothes. It was an attempt to change the meaning of tradition in the context of modernity.

Magdalena Kreis

Magdalena Kreis
Ur. 1987 w Rybniku
Absolwentaka Kulturoznastwa na Uniwersytecie Wrocławskim, Animacji społeczności lokalnych w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz Edukacji artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Związana z galerią Dizajn – BWA Wrocław, gdzie wraz z Natalią Romaszkan realizuje autorski projekt edukacyjno-artystyczny „3D czyli Dizajn Dla Dzieci“. Współtworzy sieć Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów, działającą w ramach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę“. Współpracuje z Centrum Sztuki WRO.  Z działaniami warsztatowymi podróżuje po całej Polsce. Uczestniczka licznych warsztatów, konferencji i projektów dla animatorów i edukatorów artystycznych.
/
Born in Rybnik, 1987
She graduated from the University of Wroclaw at the faculty of Cultural Studies, and from the State College of Cultural Life Organizers and Librarians in Wroclaw at the Department of the Animation of Culture and Society. She has also a BFA degree in Art Education with the specialisation in visual arts at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. She works with “Design” gallery – BWA Wroclaw, where she carries out her original educational and artistic project “3D – Design for Kids” in cooperation with Natalia Romaszkan. She contributes to Travelling Culture Animators and Sociologists, functioning under the Association of Creative Initiatives “ę”, and cooperates with WRO Art Centre. She also travels throughout Poland with her workshops. Moreover, she is a participant of numerous conferences, workshops and projects for animators and educators and a laureate of scholarships, including the scholarships founded by the Ministry of Science and Higher Education, Lower Silesia Voivodeship Marshal Office and the President of Wroclaw.

Kto tam?
tekst
Działanie bazowało na prostym skojarzeniu z nazwiskiem ostatnich mieszkańców domu – rodziną Puk. Dowcipne „Puk, puk. Kto tam?” stało się zaczepnym hasłem, początkiem dialogu z mieszkańcami wsi Kumów Plebański. Odbiorcy wystawy byli zachęcani do dopisywania własnych odpowiedzi na pytanie „kto tam?”. Dopiski przybrały formę mapy skojarzeń, gry słów.
/
Who’s there?
text
The activity was based on a simple association that people have with the surname of the last inhabitants of the house – the family Puk (eng. “knock”). A witty phrase “Puk, puk. Kto tam?” (eng. “Knock, knock. Who’s there?”) became a  provocative slogan and the beginning of a dialogue with the dwellers of Kumów Plebański. The audience was encouraged to write their own answers to the question “who’s there?”. The answers took the form of a mind map, a pun.

SONY DSC

Adam Martyniak
Ur. 1988 w Kędzierzynie – Koźlu
Student Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W swojej twórczości porusz zagadnienia z peryferiów sztuki oraz zajmuje się samym pojęciem „sztuka”. Wraz z siostrami Kuźnickimi prowadzi wrocławską Galerię MD_S.

Born in Kędzierzyn Koźle,  1988
He graduated from the Academy of Fine Arts in Wroclaw. In his creative output he raises the issues from outside the mainstream of art and discusses the concept of “art” itself. Together with Kuźnickie sisters he leads Wroclaw’a gallery “MDS”.

Zydel Rymarski
instalacja
Właściwą pracą jest „opakowanie” w postaci czystego, białego, płóciennego pokoju w wybranym miejscu. Jest ono „ramą” dla wybranego przedmiotu – Zydla rymarskiego, który od początku do końca pozostał w swoim pierwotnym miejscu spoczynku. Instalacja ta ma odegrać rolę „adoracji przedmiotu”. Ponad to nakłania do refleksji nad tym, jak odbywa się nobilitacja przedmiotu do rangi sztuki.
/
Saddler’s folk stool
installation
The main part of the work is the “package” in the form of a plain, white, linen room in a specific place. It is a “frame” for the chosen object – saddler’s folk stool, which stayed in its original place of rest, from the beginning to the end. The installation is supposed to play the role of the “adoration of an object”. Moreover, it leads to a reflection of how a simple object is elevated to the rank of art.

Mejnartowicz
Michał Mejnartowicz
Ur. 1986 w Świdniku
Absolwent Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, student Mediacji Sztuki o specjalizacji ”kurator wystaw” na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W swojej twórczości wyraża się poprzez  malarstwo, asamblaż, tworzy instalacje, formy ceramiczne, redaguje krótkie teksty prozą.

Współtwórca niezależnego projektu kuratorskiego DomoFonia:
www.domofonia.wordpress.com

Born in Swidnik, 1986
He has a BFA degree in Painting from the Institute of Fine Arts at Maria Curie Skłodowska University in Lublin, and is student at the faculty of Art Mediation, specialization: curator of exhibitions at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. In his workshop he expresses himself through paintings, assemblage, installations, ceramic forms and writing short texts in prose.

 Co-founder of an independent curatorial project:
DomoFonia: http://www.domofonia.wordpress.com

Nie mam zielonego pojęcia
instalacja
Znalezione za sklepem butelki zostały przerobione na jednolitą masę, by wydobyć z nich nową jakość w myśl zasady, że na wsi nic się nie marnuje. Potłuczone butelki zostały umieszczone w napotkanych na posesji pojemnikach. Butelkowe szkło jest znakiem stagnacji- picie alkoholu- destrukcji- tłuczenie szkła, a równocześnie poprzez kolor nawiązuje do zieleni trawy i mchu, symbolu żywotności.
/
I’m totally green
installation
The bottles found behind a shop were turned into a uniform mass in order to extract a new quality from them, following the rule that nothing goes to waste in the countryside. Broken glass was put in different containers that were found on the possession. The glass from the bottles is a symbol of stagnation – drinking alcohol – destruction – breaking glass – breaking the habit. At the same time its colour refers to the greenness of the grass and moss, the symbol of vitality.

marek_ruszkiewicz

Marek Ruszkiewicz
Ur. 1987 we Wrocławiu
Absolwent Pracowni Rzeźby prof. Christosa Mandziosa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się rzeźbą, designem, malarstwem oraz rysunkiem. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Born in Wroclaw, 1987
He graduated from professor Christos Mandzios’ Sculpture Studio at the faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. |He is interested in sculpture, design, painting and drawing. His works can be found in private collections in Poland and abroad.
https://www.facebook.com/ruszkiewiczmeble

Obecność
działania przestrzenne
Instalacja przestrzenna zbudowana została z desek znalezionych na terenie Kumowa Plebańskiego i Koczowa. W większości z materiału zniszczonego, starego i nienadającego się do użytku.
Celem projektu jest poszukiwanie odpowiedzi na temat obecnośći i czasu. Przed opuszczonym gospodarstwem otwierają się bowiem dwie drogi; rekonstrukcji lub ruiny. Być może dwa scenariusze funkcjonują równocześnie i tworzą nierozerwalny proces.
W trakcie projektu powstała również ławka, która nawiązuje do tradycji spotkań przed domem.
/
Presence
spatial works
This spatial installation was created with the use of planks found in Kumów Plebański and Koczów, which served as a material. Most them were old, damaged and unusable.
The aim of the project was to find answers to the questions concerning presence and time. For there are two paths before a deserted farm: reconstruction or ruin. The idea is to provoke a reflection that maybe these two possible scenarios function simultaneously and form an inseparable process.
Another product of the project was a bench that relates to the tradition of peoples’ gathering together in front of the house.

wlodek

Karolina Włodek
Ur. 1989 w Puławach
Absolwentka Malarstwa w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym, studentka Mediacji Sztuki o specjalizacji ”kurator wystaw” na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Inspiruje się tym co codzienne i bliskie, czerpie z relacji międzyludzkich. Odnosi się do korzeni przeszłości i dzieciństwa pełnego mglistych wspomnień. Była związana z teatrem i śpiewem tradycyjnym w Międzynarodowej Szkole Muzyki Tradycyjnej Fundacji Muzyki Kresów w Lublinie, epizod ten pełni ważna rolę w jej artystycznych działaniach.
Letnia Rezydencja http://www.letniarezydencja.wordpress.com

Współtwórca niezależnego projektu kuratorskiego:
DomoFonia www.domofonia.wordpress.com

Born in Puławy,1989
She has a BFA degree in Painting from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin – Faculty in Kazimierz Dolny. She is also a student at the faculty of Art Mediation at the Academy of Fine Arts in Wroclaw, specialisation: curator of exhibitions. Inspired with what is common and close, she draws ideas from human relations. She refers to the roots of the past and a childhood full of vague memories. She had a connection with the theatre and folk music in the Intermational School of Traditional Music led by the Foundation “Music of Borderlines” in Lublin. This part of life plays a considerable role in her artistic activity.

Author of an independent curatorial project:
Summer Residence http://www.letniarezydencja.wordpress.com

Co-founder of an independent curatorial project:
DomoFonia: www.domofonia.wordpress.com

 

25-30.08.2014
odlewy z wosku i gipsu
Podstawą projektu były spotkania z mieszkańcami Kumowa i okolic.
Przebywanie z rozmówcami przeradzało się w zastyganie – zasłuchanie- w tych momentach odciskały się na ciele faktury z otoczenia (koronkowe obrusy, fragmenty stołów, krzeseł). Ślady przedmiotów napotkanych w domach i gospodarstwach zostały odbite na skórze autorki oraz towarzyszących jej koleżanek. Następnie delikatne znaki zostały utrwalone za pomocą wosku i gipsu. Swoisty pamiętnik został zaprezentowany na ceglastej ścianie stodoły, gospodarstwa rodziny Puków.
/
25-30.08.2014
Wax and plaster castings
The basis for this project were meetings with the inhabitants of Kumów and its vicinity. Talking with people turned into freezing – becoming engrossed. During these moments of conversation, textures from the surroundings (lace tablecloths, fragments of tables, chairs) were impressed on the body. First, marks left by various objects found in houses and households were impressed on the skin of the artist and her assistants. Next, these delicate patterns were transferred on wax and plaster to preserve them. This kind of a diary was presented on a brick wall of the barn in Puk family’s farm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s