11/12

“11/12”
site-specific exhibition in abandoned building in Wrocław, 7 – 8 of February 2014

Thanks to Masha Gonchar who created and shared video with Ukrainian TV http://nowwemakeourowntv.tumblr.com/

Thanks to Ewa Głowacka our Graphic Designer, Aleksandra Bełza-Rajtak for documentation and rest of friends and artists 11/12 project.

Gazeta Wyborcza

http://m.wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,106542,15426579,Dwudniowa_sztuka_w_kamienicy__Podziwialo_ja_1000_osob.html

11/12druk normalnyplakatszary (1)


En

MMXIII|SUW ”11/12”

” 11/12 “ is the next stage of the project called SUW, iniciated by Kamila Wolszczak in 2012 in Wroclaw. This time the SUW and Gallery MMXIII are pleased to invite you to institutionally independent space in the center of Wroclaw, a building of the available surface area of 400m2 .
Little is known about that building. Before the II World War there was a bakery on the ground floor. Photographs of the pre-war and post-war Wrocław stubbornly neglect the building at University Street. There are also no preserved memories of the inhabitants. Hence the laconic title of the exhibition ” 11/12 “awaiting to be given its site-specific context through artistic activities. We believe that the building will be transformed into an exhibition space for two days only through the interaction of artists and the audience. You can explore the house with the organizers or download the documentation on-line . Applications to: galeriammxiii@gmail.com, apply until: January 7, 2014 . The date of the project is 7 – 8 February 2014
SUW , which stands for Universal Self-Supporting Exhibitions, is a curatorial formula in a shape of a project in process, which foundations can be found in undertaking two previous exhibitions in 2012: M3 in Wrocław and La Costa in Valencia.

Universal rules for the implementation of SUW

Universal principles have been constructed on the basis of two exhibitions, which are a source of experience and observation of recurrent phenomena or behavior. Previous implementations relied on the involvement of artists and work according to established principles of SUW : familiarizing oneself with the space to present ideas, understanding the meaning and issues of the project and transferring thoughts to a recipient. The aim of the SUW is to tame local artists who need to assess their own achievements and establish interaction with the audience. Universal rules apply to different spaces and implementation of self-supporting, so some of them can be clarified only with respect to specific places of interest.

Rules of SUW “11/12″

1. SUW “11/12″ is a group exhibition formula, which form and and refers to place.

2. The SUW “11/12″ is a private non-institutional space.

3. SUW “11/12″ is happening within two 48h.

4. Topics of SUW “11/12″, the date and place of workart notification shall be published by the organizers three weeks earlier. Artists send works to the SUW in the form of a presentation, visualization or description, in person or using electronic mail.

5. The final decision on the selection of works shall be taken by the Chief Curator, having studied information gathered concerning the particular part of space.

6. Number of artists participating in the SUW “11/12″ depends on the size and quality of the entries.

7. The execution dates of the SUW ” 11/12 ” is 7-8 in February 2014 .

8. Artists participating in the SUW ” 11/12 ” send in biographical note of up to 400 characters and a scan of their identity document (ID) to the address galeriammxiii@gmail.com

9. Artists participating in the SUW ” 11/12 ” communicate their work to the exposure under the contract commission.

 10. Artists perform SUW ” 11/12 ” independently and voluntarily. They deliver , assemble, dismantle and collect their work from the place of execution.

11. Work on the implementation of the SUW ” 11/12 ” takes place on a voluntary basis and receive no remuneration for it .

12. The work forming the SUW ” 11/12 ” can be sold , and the price is set in advance by the author . One-third of the amount received from the sale is to cover current expenditure organization.

13. Costs of organizing the SUW ” 11/12 ” are jointly and severally borne by the artists. The minimum premium is universal 19,99 zł and is determined collectively , depending on the needs of the implementation. Settlement expenses incurred for the implementation of SUW is accessible to all artists.

14. Organizers of SUW “11/12″ are not responsible for the loss or destruction of the work. Each artist takes cares of their work. If there’s no notification to the owner to pick up work within three days of the exhibition, the work becomes a voluntary donation for the collection of SUW.

15. Implementation of the SUW “11/12″ follows a prepared schedule.

16. The assembly and disassembly of the opening of the SUW “11/12″ involves all the artists.

17. Each artist should be able to talk about their work in the context SUW “11/12″, and during the opening should be communicative and interactional.

 

 


PL

MMXIII|SUW ”11/12”

„11/12” to kolejna odsłona projektu SUW zainicjowanego przez Kamilę Wolszczak w 2012 roku we Wrocławiu. Tym razem SUW i Galeria MMXIII  zorganizowali otwarty nabór na projekty artystyczne do przestrzeni niezależnej instytucjonalnie w samym centrum Wrocławia.  Powierzchnią wystawienniczą było około 600m2 rozlokowanych na sześciu poziomach kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 11/12. O budynku wiadomo było tylko tyle, że przed wojną na parterze istniała piekarnia. Zdjęcia przedwojenne jak i późniejsze uparcie omijały budynek przy ul. Uniwersyteckiej. Nie zachowały się też wspomnienia dotyczące mieszkańców. Stąd lakoniczność tytułu wystawy 11/12, która czekała na nadanie jej kontekstu site – specific poprzez działania artystyczne. Kamila Wolszczak oraz Grzegorz Szustak przez ponad 30 dni codziennie wraz z artystami badali, penetrowali i dokumentowali kamienicę objętą projektem, w rezultacie tego procesu nadano nowy kontekst surowej przestrzeni. Do otwartego konkursu na realizacje 11/12 zgłosiło się ponad 50 osób, 41 projektów było można zobaczyć  na wystawie 7-8 lutego 2014 roku. Spotkania z artystami i bezpośredni kontakt z przestrzenią pozwoliły wyłonić pomysły odmieniające zapomniany budynek w centrum miasta. Podczas dwudniowej prezentacji można było zobaczyć, dotknąć, usłyszeć i poczuć prace site-specific wrocławskich artystów.

SUW, czyli Samonośne Uniwersalne Wystawy, to kuratorska formuła o charakterze projektu w procesie, na który składają się doświadczenia realizacji w 2012 roku dwóch pierwszych wystaw: M3 we Wrocławiu i La Costa w Walencji.

Uniwersalne zasady realizacji SUW 

Uniwersalne zasady zostały skonstruowane na podstawie dwóch wystaw, które są źródłem doświadczeń i obserwacji powtarzających się zjawisk lub zachowań. Dotychczasowe realizacje polegały na zaangażowaniu artystów oraz pracy według ustalonych zasad SUW: zapoznania się z przestrzenią, zaprezentowania swoich pomysłów, zrozumienia sensu i problematyki projektu i przekazaniu swoich przemyśleń odbiorcy. Celem SUW jest oswajanie lokalnych artystów z potrzebą oceny własnych dokonań oraz nawiązania interakcji z publicznością. Uniwersalne reguły odnoszą się do zróżnicowanych przestrzeni i realizacji samonośnych, więc niektóre z nich mogą być doprecyzowane dopiero względem specyfik miejsc kolejnych realizacji.

ZASADY SUW „11/12”

 1. SUW „11/12” to formuła grupowej wystawy, której temat i forma odnosi się do miejsca.

2.Miejscem realizacji SUW „11/12” jest prywatna  przestrzeń pozainstytucjonalna.

3. SUW „11/12” wydarza się w ciągu dwóch 48h.

4. Temat SUW „11/12”, termin i miejsce zgłaszania prac są ogłaszane przez organizatorów trzy tygodnie wcześniej.  Artyści zgłaszają prace do SUW w formie prezentacji, wizualizacji lub opisu, osobiście, za pomocą poczty elektroniczne.

5. Ostateczną decyzję wyboru prac podejmuje główny kurator, na podstawie zebranych informacji o projektach przeznaczonych pod daną przestrzeń.

 6. Liczba artystów biorących udział w SUW „11/12” zależy od wielkości przestrzeni i jakości zgłoszonych prac.

7.  Termin realizacji SUW „11/12” to 7 – 8 lutego 2014.

 8.  Artyści uczestniczący w SUW „11/12” przysyłają notę biograficzną o objętości do 400 znaków oraz skan swojego dokumentu tożsamości na adres galeriammxiii@gmail.com       

9.  Artyści uczestniczący w SUW „11/12” przekazują swoje prace do ekspozycji na podstawie umowy komisowej.

10. Artyści realizują SUW „11/12” samodzielnie i dobrowolnie. Sami dostarczają, montują, demontują i odbierają swoje prace z miejsca realizacji.

11. Praca nad realizacją SUW „11/12” odbywa się na zasadzie wolontariatu i nikt nie otrzymuje za nią wynagrodzenia.

12. Prace tworzące SUW „11/12” mogą być sprzedawane, a ich cena jest ustalana wcześniej przez autora. Jedna trzecia kwoty uzyskanej ze sprzedaży jest przeznaczana na pokrycie bieżących wydatków organizacyjnych.

13. Koszty organizacji SUW „11/12” są solidarnie pokrywane przez artystów. Minimalna uniwersalna składka wynosi 19,99 zł i jest ustalana kolektywnie w zależności od potrzeb realizacji. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację SUW jest dostępne dla wszystkich artystów.

14. Organizatorzy SUW „11/12”  nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie czy zniszczenie prac. Każdy artysta samodzielnie dba o swoją pracę. W razie nie zgłoszenia się właściciela po odbiór pracy w ciągu trzech dni po wystawie, praca staje się dobrowolną darowizną dla kolekcji SUW.

15. Realizacja SUW „11/12” przebiega według sporządzonego harmonogramu.

16. W montażu, wernisażu i demontażu SUW „11/12” uczestniczą wszyscy artyści.

17.  Każdy artysta potrafi opowiedzieć o swojej pracy w kontekście miejsca i tematu SUW „11/12” , a podczas wernisażu świadomie i aktywnie wchodzi w interakcję z publicznością.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s